Ha koll på höstens aktiviteter

Lördagen den 15 oktober är det dags för höstens frivilliga arbetsdag som pågår från kl 09.00 till kl 15.00. Anmälan kan göras till styrelsen på hemsidan.

Torsdagen den 17 november stänger soprummet för säsongen.

30 november till den 1 mars 2023. Båttrailer får ej finnas på föreningstomten under denna period! Samtliga trailer ska vara märkta med namn samt mobilnummer, när de ställs upp på föreningstomten.

Styrelsen arbetar med att ta fram en ekonomisk tioårsplan för HVTF. Denna ska vara underlag för att besluta om medlems- och båtavgifter vid stämman 2023.

Sjöräddningen har meddelat att de tyvärr ej längre kommer att kunna hämta returburkar och flaskor. Styrelsen arbetar med att finna en annan lösning på returhanteringen.

VM i Boule 2022

Nu är det hög tid att putsa kloten och börja öva sprängningar 😊 Välkommen att anmäla dig till årets VM i Boule.

Anmälan
Välkomna till årets traditionella VM i Boule med förhoppning om ett stort deltagande. Upplägget blir i stora drag som 2021.

Deltagande lag lottas in i två grupper, A och B
Varje lag ska bestå av minst 2 och högst 4 personer, endast 2 st. kan spela i en match
Tävlingen börjar med ett gruppspel där lagen inom respektive grupp möter varandra i ett seriespel och där de fyra bäst placerade lagen går vidare för fortsatt tävlande i kvartsfinaler. Den inbördesplaceringen inom grupperna avgör sedan vilka som möter vilka, se nedan.
Ettan Grupp A-Fyran Grupp B Match 1
Tvåan Grupp A-Trean Grupp B Match 2
Trean Grupp A-Tvåan Grupp B Match 3
Fyran Grupp A-Ettan Grupp B Match 4

Semifinalerna spelas enlig följande:
Vinnare Match 1-Vinnare Match 3 Match 5
Vinnare Match 2-Vinnare Match 4 Match 6
Alla matcher spelas i bäst av 3 set och först till 13 poäng gäller för samtliga matcher.
Anmälan med uppgift om lagets namn, lagmedlemmar, aktuella telefonnummer och E-postadress ska göras senast torsdag 2022-06-30, gärna tidigare.

Anmälan ska göras till Jan Dammberg, via sms 070-772 69 79 eller via mail, jan@pov.se.
Spelschema för gruppspelet kommer att vara uppsatt senast fredag 2022-07-01 så att gruppspelet kan påbörjas redan den helgen.

Gruppspelet påbörjas lördag 2022-07-02 och färdigspelas senast fredag 2022-07-29
Regler för placering är enligt följande:

 1. Bäst av antal vunna matcher
 2. Inbördes resultat
 3. Antal vunna set
 4. Poängskillnad
 5. Mest antal poäng, (t.ex. om två eller fler lag inte kan skiljas enligt pkt. 1-4)

  Kvartsfinalerna startar lördag 2022-07-30 och färdigspelas senast fredag 2022-08-05
  Semifinaler spelas lördag 2022-08-06 med början kl. 12.00
  Finalen spelas lördag 2022-08-13 kl. 12.00
  En viss flexibilitet finns för angivna tider förutom för semifinaler och final.

Dags för hamnarbete

Lördagen den 14 maj kl 10.00 – 14.00 är det dags för hamnarbetsdag. Alla som har en båtplats i Hemviken eller i Sandviken är kallade. Samling i Hemviken.

Arbetsaktiviteter under dagen:

 • Grusning av kvarvarande vägar.
 • Åtgärda markyta ”Dyviken”(Leif Bergkvist)
 • Städa Sjöbod.
 • Städa runt hamnplan samt under dansbanan.
 • Elda Sandviken om möjligt.
 • Ta upp stenar på hamnplan samt Halleberg.
 • Flytta tegelpannor.
 • Färdigställa Midsommarstång.
 • Olja bänkar (Peter Okmian)

Sophuset öppnar för säsongen

Lördagen den 9 april öppnar vi vårt sophus för inlämning av hushållssopor.

Regler för sophuset

Ett rent och trevligt sophus är vårt gemensamma ansvar. Och hyr du ut är du ansvarig för att dina hyresgäster eller eventuella entreprenörer som bor över också vet vad som gäller. Du kan också läsa mer på Värmdö kommuns hemsida.

Sophanteringen är en viktig ordnings- och trivselfråga särskilt med hänsyn till de fastighetsägare som är lokaliserade i närområdet runt Hallebergs brygga. Det åligger samtliga medlemmar och hyresgäster att begränsa olägenheterna med sophuset genom att:

 • Hushållssoporna ska lämnas väl emballerade i sopsäckar som finns att tillgå i sophuset, eller i påsar som knyts ihop.
 • När sopsäckarna är fulla, knyt ihop och byt ut med ny säck.
 • Det är förbjudet att lägga trädgårdsavfall och övriga grovsopor i sophuset.
 • Soptunnan som står utanför vänthuset har alla ett gemensamt ansvar att tömma. Den sätts in i sophuset i samband med sista sophämtningen för säsongen. Det är inte tillåtet att lägga hushållsavfall i denna soptunna av sanitära skäl.
 • Glas ska slängas i glascontainers som står på Hallebergs brygga.
 • Inga vassa föremål får sticka ut genom sopsäcken. Detta kan orsaka personskada.
 • Inga andra sopor än hushållssopor (ej byggmaterial och latrin) får lämnas i sophuset.
 • Tidningar hanteras som grovsopor (Ändring gjord aug 2019)
 • Städning utförs sommartid onsdagar 09.00-11.00. För att underlätta städningen bör vi undvika att ställa ner sopsäckar tisdagar efter 18:00 och onsdagar före kl 09.00.

Sophämtning

Sopbåten – som hjälper oss att bli av med våra hushållssopor – kommer endast en gång i veckan – tisdagar. För att undvika att soporna ligger för länge (speciellt under sommarens varma dagar), undviker vi så gott det går att lägga sopsäckar i sophuset onsdagar och torsdagar.

Viktigt att veta gällande fiberdragning på HVTFs mark

Några av HVTFs medlemmar har tecknat avtal med fiberleverantören Open Infra och har därför framfört önskemål om att HVTF ska ingå avtal med Open Infra om dragning av stamfiberkabel på HVTFs mark fram till deras fastigheter (nedan ”fiberdragningen”).

Styrelsen har diskuterat frågan och har kommit fram till att de kostnader, åtaganden och risker för HVTF som en fiberdragning skulle föra med sig,  innebär att ett beslut om fiberdragningen inte lämpligen bör fattas av styrelsen. Frågan bör istället underställas HVTFs föreningsstämma för beslut efter förslag från medlemmar som önskar att fiberdragningen ska genomföras.

Styrelsens ställningstagande baseras i huvudsak på följande överväganden.

 • Fiberdragningen förutsätter att HVTF ingår ett tillfredsställande avtal om markupplåtelse med Open Infra.

Eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att förhandla ett sådant avtal med Open Infra, skulle det krävas att en utomstående expert anlitas för att förhandla fram ett avtalsutkast, vilket skulle innebära icke obetydliga kostnader för HVTF. Här ska nämnas att styrelsen bedömer att det avtalsförslag som Open Infra hittills har lagt fram inte skulle vara tillfredsställande för HVTF.

 • Fiberdragningen kommer att innebära ingrepp på HVTFs mark och risken för skador på mark, vägar, dikeskanter, el- och vattenledningar måste beaktas och hanteras.

Detta innebär att HVTF skulle behöva ordna med uppföljning och besiktning av Open Infras arbete under projektets genomförande. I sammanhanget ska nämnas att Open Infra har anmälts till Konsumentombudsmannen ett flertal gånger och också figurerat i media pga. illa genomförda/icke fullgjorda projekt. Se följande länk
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/oW9bKW/ola-44-fast-i-ravsax-mellan-open-infra-och-arn. Behovet av att regelbundet övervaka Open Infras arbeten på HVTFs mark är därför uppenbart. Styrelsens och övriga medlemmars möjlighet att ordna tillräcklig övervakning i egen regi bedöms dock vara liten.

 • Ett avtal med Open Infra skulle innebära att HVTF under överskådlig framtid blir skyldig att fortsätta att upplåta mark för fibern och att åta sig att inte vidta åtgärder som kan påverka fibern, t.ex. grävarbeten. Sådana åtaganden skulle innebära begränsningar i HVTFs markanvändning under lång tid.

Styrelsen önskar därför upplysa intresserade medlemmar om deras möjlighet att lägga fram förslag till beslut om fiberdragning vid HVTFs kommande föreningsstämma. Ett sådant förslag bör i förekommande fall innehålla en konkret plan för hur HVTF ska hantera ett projekt om fiberdragningen med Open Infra, inklusive de punkter som har tagits upp ovan, samt ange hur kostnader inom projektet skall finansieras.

Skriftligt förslag skall vara Styrelsen tillhanda senast den 30 april 2022.

Halleberg Vårholma den 24 mars 2022.

Styrelsen

Viktiga datum 2022

En välbehövlig rast på det frivilliga höstdagsverket i oktober 2020.

Efter två år av pandemi kan vi nu äntligen skönja en avmattning och en vår och sommar där vi förhoppningsvis kan ses fysiskt på våra gemensamma aktiviteter igen.

Vi i styrelsen har haft vårt första möte där vi bland annat diskuterat ett förslag på utbyggnad av föreningshuset i Hemviken.
Arkitekterna Eva och Kurt Berg har ritat ett förslag på utbyggnad som innefattar sittplatser (gradänger) som förankras i föreningshuset. Förslaget har godkänts och styrelsen kommer att kontakta Värmdö kommun för att om nödvändigt söka strandskydd. Mer information kommer.

Vi har även fastställt datum för årets arbetsdagar, föreningens årsstämma samt när uppställning av båtvagnar gäller.

Viktiga datum:

Allmänna dagsverket (obligatoriskt): lördagen den 9 april kl 10.00-15.00. OBS! Bomiläggning.
Hamndagsverket: lördagen den 14 maj kl 10.00-13.00.
Föreningens årsstämma: lördagen den 28 maj kl 11.00, plats: Hemviken.
Höstdagsverket (frivilligt): lördagen den 15 oktober kl 09.00-15.00.
Uppställning av båtvagnar på angiven plats gäller endast 15 mars – 15 oktober.
Från 16 oktober – 14 mars ska vagnarna vara bortforslade eller uppställda med båt i Hemviken.