Sophuset öppnar för säsongen

Lördagen den 9 april öppnar vi vårt sophus för inlämning av hushållssopor.

Regler för sophuset

Ett rent och trevligt sophus är vårt gemensamma ansvar. Och hyr du ut är du ansvarig för att dina hyresgäster eller eventuella entreprenörer som bor över också vet vad som gäller. Du kan också läsa mer på Värmdö kommuns hemsida.

Sophanteringen är en viktig ordnings- och trivselfråga särskilt med hänsyn till de fastighetsägare som är lokaliserade i närområdet runt Hallebergs brygga. Det åligger samtliga medlemmar och hyresgäster att begränsa olägenheterna med sophuset genom att:

 • Hushållssoporna ska lämnas väl emballerade i sopsäckar som finns att tillgå i sophuset, eller i påsar som knyts ihop.
 • När sopsäckarna är fulla, knyt ihop och byt ut med ny säck.
 • Det är förbjudet att lägga trädgårdsavfall och övriga grovsopor i sophuset.
 • Soptunnan som står utanför vänthuset har alla ett gemensamt ansvar att tömma. Den sätts in i sophuset i samband med sista sophämtningen för säsongen. Det är inte tillåtet att lägga hushållsavfall i denna soptunna av sanitära skäl.
 • Glas ska slängas i glascontainers som står på Hallebergs brygga.
 • Inga vassa föremål får sticka ut genom sopsäcken. Detta kan orsaka personskada.
 • Inga andra sopor än hushållssopor (ej byggmaterial och latrin) får lämnas i sophuset.
 • Tidningar hanteras som grovsopor (Ändring gjord aug 2019)
 • Städning utförs sommartid onsdagar 09.00-11.00. För att underlätta städningen bör vi undvika att ställa ner sopsäckar tisdagar efter 18:00 och onsdagar före kl 09.00.

Sophämtning

Sopbåten – som hjälper oss att bli av med våra hushållssopor – kommer endast en gång i veckan – tisdagar. För att undvika att soporna ligger för länge (speciellt under sommarens varma dagar), undviker vi så gott det går att lägga sopsäckar i sophuset onsdagar och torsdagar.

Viktigt att veta gällande fiberdragning på HVTFs mark

Några av HVTFs medlemmar har tecknat avtal med fiberleverantören Open Infra och har därför framfört önskemål om att HVTF ska ingå avtal med Open Infra om dragning av stamfiberkabel på HVTFs mark fram till deras fastigheter (nedan ”fiberdragningen”).

Styrelsen har diskuterat frågan och har kommit fram till att de kostnader, åtaganden och risker för HVTF som en fiberdragning skulle föra med sig,  innebär att ett beslut om fiberdragningen inte lämpligen bör fattas av styrelsen. Frågan bör istället underställas HVTFs föreningsstämma för beslut efter förslag från medlemmar som önskar att fiberdragningen ska genomföras.

Styrelsens ställningstagande baseras i huvudsak på följande överväganden.

 • Fiberdragningen förutsätter att HVTF ingår ett tillfredsställande avtal om markupplåtelse med Open Infra.

Eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att förhandla ett sådant avtal med Open Infra, skulle det krävas att en utomstående expert anlitas för att förhandla fram ett avtalsutkast, vilket skulle innebära icke obetydliga kostnader för HVTF. Här ska nämnas att styrelsen bedömer att det avtalsförslag som Open Infra hittills har lagt fram inte skulle vara tillfredsställande för HVTF.

 • Fiberdragningen kommer att innebära ingrepp på HVTFs mark och risken för skador på mark, vägar, dikeskanter, el- och vattenledningar måste beaktas och hanteras.

Detta innebär att HVTF skulle behöva ordna med uppföljning och besiktning av Open Infras arbete under projektets genomförande. I sammanhanget ska nämnas att Open Infra har anmälts till Konsumentombudsmannen ett flertal gånger och också figurerat i media pga. illa genomförda/icke fullgjorda projekt. Se följande länk
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/oW9bKW/ola-44-fast-i-ravsax-mellan-open-infra-och-arn. Behovet av att regelbundet övervaka Open Infras arbeten på HVTFs mark är därför uppenbart. Styrelsens och övriga medlemmars möjlighet att ordna tillräcklig övervakning i egen regi bedöms dock vara liten.

 • Ett avtal med Open Infra skulle innebära att HVTF under överskådlig framtid blir skyldig att fortsätta att upplåta mark för fibern och att åta sig att inte vidta åtgärder som kan påverka fibern, t.ex. grävarbeten. Sådana åtaganden skulle innebära begränsningar i HVTFs markanvändning under lång tid.

Styrelsen önskar därför upplysa intresserade medlemmar om deras möjlighet att lägga fram förslag till beslut om fiberdragning vid HVTFs kommande föreningsstämma. Ett sådant förslag bör i förekommande fall innehålla en konkret plan för hur HVTF ska hantera ett projekt om fiberdragningen med Open Infra, inklusive de punkter som har tagits upp ovan, samt ange hur kostnader inom projektet skall finansieras.

Skriftligt förslag skall vara Styrelsen tillhanda senast den 30 april 2022.

Halleberg Vårholma den 24 mars 2022.

Styrelsen