Viktiga datum för 2023

Vintervy tagen av Nicklas Berild Lundblad.

Följande datum gällande dagsverken samt årsstämma beslutades av HVTF:s styrelse för år 2023.

Obligatoriskt dagsverke: 15 april 2023.

Obligatoriskt hamndagsverke: 13 maj 2023.

Årsstämma: 27 maj 2023 kl. 11:00 i Hemviken.

Frivillig arbetsdag: 14 oktober 2023.

OBS! Då Sjöräddningen ej längre samlar in returburkar beslutades att respektive medlem, från och med nu, ansvarar för hantering av sina egna returburkar.

Ha koll på höstens aktiviteter

Lördagen den 15 oktober är det dags för höstens frivilliga arbetsdag som pågår från kl 09.00 till kl 15.00. Anmälan kan göras till styrelsen på hemsidan.

Torsdagen den 17 november stänger soprummet för säsongen.

30 november till den 1 mars 2023. Båttrailer får ej finnas på föreningstomten under denna period! Samtliga trailer ska vara märkta med namn samt mobilnummer, när de ställs upp på föreningstomten.

Styrelsen arbetar med att ta fram en ekonomisk tioårsplan för HVTF. Denna ska vara underlag för att besluta om medlems- och båtavgifter vid stämman 2023.

Sjöräddningen har meddelat att de tyvärr ej längre kommer att kunna hämta returburkar och flaskor. Styrelsen arbetar med att finna en annan lösning på returhanteringen.

Dags för årets hämtning av grovsopor

Lördagen den 11:e juni, mellan klockan 12.15 och 13.00, kommer Värmdö kommun att arrangera hämtning av grovsopor vid Hallebergs brygga. Det är ett utmärkt tillfälle att köra ned grovsopor, men som alltid är det vissa saker att tänka på.

För det första får man inte lägga ned avfall för tidigt, eftersom det finns risk att det flyger i sjön eller skadar vår gemensamma allmänning. Man får tidigast köra ned avfall under torsdagen den 9:e juni.

För det andra är det en självklarhet att man själv är på plats och bär ombord sitt avfall.

För det tredje måste man ha koll på vad färjan tar emot. Det är värt att notera att man inte emot exempelvis däck eller andra material som inte kan lämnas vid återvinningscentral. Det man tar emot är:

 • el-avfall
 • metallskrot
 • farligt avfall
 • returpapper
 • kartong
 • glasförpackningar
 • vitvaror inklusive kyl/frys
 • träavfall som inte är impregnerat eller målat
 • restavfall som inte går att återvinna, exempelvis möbler, madrasser och spegelglas.

För det fjärde bör noteras att privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall. Om du har mer får du beställa en container på egen bekostnad.

Vi som lämnar avfall samlas i god tid innan färjan kommer och hjälps åt att se till att det blir rent och snyggt efteråt. Om du har något att slänga syns vi på lördag!

Dags för hamnarbete

Lördagen den 14 maj kl 10.00 – 14.00 är det dags för hamnarbetsdag. Alla som har en båtplats i Hemviken eller i Sandviken är kallade. Samling i Hemviken.

Arbetsaktiviteter under dagen:

 • Grusning av kvarvarande vägar.
 • Åtgärda markyta ”Dyviken”(Leif Bergkvist)
 • Städa Sjöbod.
 • Städa runt hamnplan samt under dansbanan.
 • Elda Sandviken om möjligt.
 • Ta upp stenar på hamnplan samt Halleberg.
 • Flytta tegelpannor.
 • Färdigställa Midsommarstång.
 • Olja bänkar (Peter Okmian)

Viktigt att veta gällande fiberdragning på HVTFs mark

Några av HVTFs medlemmar har tecknat avtal med fiberleverantören Open Infra och har därför framfört önskemål om att HVTF ska ingå avtal med Open Infra om dragning av stamfiberkabel på HVTFs mark fram till deras fastigheter (nedan ”fiberdragningen”).

Styrelsen har diskuterat frågan och har kommit fram till att de kostnader, åtaganden och risker för HVTF som en fiberdragning skulle föra med sig,  innebär att ett beslut om fiberdragningen inte lämpligen bör fattas av styrelsen. Frågan bör istället underställas HVTFs föreningsstämma för beslut efter förslag från medlemmar som önskar att fiberdragningen ska genomföras.

Styrelsens ställningstagande baseras i huvudsak på följande överväganden.

 • Fiberdragningen förutsätter att HVTF ingår ett tillfredsställande avtal om markupplåtelse med Open Infra.

Eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att förhandla ett sådant avtal med Open Infra, skulle det krävas att en utomstående expert anlitas för att förhandla fram ett avtalsutkast, vilket skulle innebära icke obetydliga kostnader för HVTF. Här ska nämnas att styrelsen bedömer att det avtalsförslag som Open Infra hittills har lagt fram inte skulle vara tillfredsställande för HVTF.

 • Fiberdragningen kommer att innebära ingrepp på HVTFs mark och risken för skador på mark, vägar, dikeskanter, el- och vattenledningar måste beaktas och hanteras.

Detta innebär att HVTF skulle behöva ordna med uppföljning och besiktning av Open Infras arbete under projektets genomförande. I sammanhanget ska nämnas att Open Infra har anmälts till Konsumentombudsmannen ett flertal gånger och också figurerat i media pga. illa genomförda/icke fullgjorda projekt. Se följande länk
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/oW9bKW/ola-44-fast-i-ravsax-mellan-open-infra-och-arn. Behovet av att regelbundet övervaka Open Infras arbeten på HVTFs mark är därför uppenbart. Styrelsens och övriga medlemmars möjlighet att ordna tillräcklig övervakning i egen regi bedöms dock vara liten.

 • Ett avtal med Open Infra skulle innebära att HVTF under överskådlig framtid blir skyldig att fortsätta att upplåta mark för fibern och att åta sig att inte vidta åtgärder som kan påverka fibern, t.ex. grävarbeten. Sådana åtaganden skulle innebära begränsningar i HVTFs markanvändning under lång tid.

Styrelsen önskar därför upplysa intresserade medlemmar om deras möjlighet att lägga fram förslag till beslut om fiberdragning vid HVTFs kommande föreningsstämma. Ett sådant förslag bör i förekommande fall innehålla en konkret plan för hur HVTF ska hantera ett projekt om fiberdragningen med Open Infra, inklusive de punkter som har tagits upp ovan, samt ange hur kostnader inom projektet skall finansieras.

Skriftligt förslag skall vara Styrelsen tillhanda senast den 30 april 2022.

Halleberg Vårholma den 24 mars 2022.

Styrelsen

Viktiga datum 2022

En välbehövlig rast på det frivilliga höstdagsverket i oktober 2020.

Efter två år av pandemi kan vi nu äntligen skönja en avmattning och en vår och sommar där vi förhoppningsvis kan ses fysiskt på våra gemensamma aktiviteter igen.

Vi i styrelsen har haft vårt första möte där vi bland annat diskuterat ett förslag på utbyggnad av föreningshuset i Hemviken.
Arkitekterna Eva och Kurt Berg har ritat ett förslag på utbyggnad som innefattar sittplatser (gradänger) som förankras i föreningshuset. Förslaget har godkänts och styrelsen kommer att kontakta Värmdö kommun för att om nödvändigt söka strandskydd. Mer information kommer.

Vi har även fastställt datum för årets arbetsdagar, föreningens årsstämma samt när uppställning av båtvagnar gäller.

Viktiga datum:

Allmänna dagsverket (obligatoriskt): lördagen den 9 april kl 10.00-15.00. OBS! Bomiläggning.
Hamndagsverket: lördagen den 14 maj kl 10.00-13.00.
Föreningens årsstämma: lördagen den 28 maj kl 11.00, plats: Hemviken.
Höstdagsverket (frivilligt): lördagen den 15 oktober kl 09.00-15.00.
Uppställning av båtvagnar på angiven plats gäller endast 15 mars – 15 oktober.
Från 16 oktober – 14 mars ska vagnarna vara bortforslade eller uppställda med båt i Hemviken.